[1]
อินทร์พรม ค. และ ศรีโภคางกุล ศ., “การเปรียบเทียบกลยุทธ์และแนวทางการเคลื่อนไหว ทางการเมืองร่วมสมัยของประเทศไทย”, JMPS, ปี 9, ฉบับที่ 6, น. 2244–2259, ก.ย. 2021.