[1]
เกียรติคุณวงศ์ ณ. และ แนรอท เ., “การออกแบบกรอบแนวคิดสำหรับการวิจัย เพื่อศึกษาการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของแรงงานไทย”, JMPS, ปี 9, ฉบับที่ 6, น. 2288–2300, ก.ย. 2021.