[1]
ทัดสา ศ., ฉลากบาง ว., และ เสถียรนพเก้า พ., “กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 3, น. 1329–1343, พ.ค. 2022.