[1]
ผลอินทร์หอม ช. และ หลีกภัย ไ. ., “รูปแบบการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและทักษะด้านสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 4.0 ในเขตกรุงเทพมหานคร”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 5, น. 2172–2185, ส.ค. 2022.