[1]
ฉิมพลิกานนท์ บ., “แนวทางแก้ไขปัญหาเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดอาญา โดยใช้หลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา: กรณีศึกษาเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรี”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 777–786, เม.ย. 2022.