[1]
อร่ามพงษ์พันธ์ ส. ., จันทร์ศิลา ว. ., และ เชาวน์ชัย ส. ., “รูปแบบการบริหารกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 5, น. 2079–2096, ส.ค. 2022.