[1]
ขนะวงศ์ ก., จันทร์ศิลา ว. ., และ เชาวน์ชัย ส. ., “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 5, น. 2037–2049, ส.ค. 2022.