[1]
ผลอำนวย น., หวังสัจจะโชค ว., และ ทิพย์วงศ์ ร., “หลักประกันสุขภาพแรงงานประมงข้ามชาติและการปรับตัวภายใต้อนุสัญญาการทำงานในภาคประมงฉบับที่ 188: ปัญหาอุปสรรค และทิศทางการพัฒนาในอนาคต”, JMPS, ปี 9, ฉบับที่ 6, น. 2586–2601, ต.ค. 2021.