[1]
นิธิภณยางสง่า ธ. และ วาทโกวิโท พ., “การพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในชั้นสอบสวนโดยพุทธสันติวิธีจังหวัดภูเก็ต”, JMPS, ปี 9, ฉบับที่ 7, น. 2792–2803, พ.ย. 2021.