[1]
เลขาวิจิตร์ ส., “รูปแบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 625–637, เม.ย. 2022.