[1]
เพชรานรากร ช., เถื่อนช้าง ว. ., และ บุญอ่อน ส. ., “รูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงพุทธของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 5, น. 2143–2156, ส.ค. 2022.