[1]
ปฐมโรจนฤทธ์ ว. และ เลิศบัวสิน ศ. ., “แนวทางการฟื้นฟูผู้พิการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 5, น. 2050–2064, ส.ค. 2022.