[1]
ทันการ ส. และ จิตตลดากร ส., “การพัฒนากีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 5, น. 1880–1895, ส.ค. 2022.