[1]
วัฒนะประดิษฐ์ ข., บูรณสิงห์ ธ., ณ นคร ส., และ วราโพธิ์ ด., “การพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้วยรูปแบบนวัตกรรม การสร้างวิศวกรสันติภาพท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดสันติสุข”, JMPS, ปี 9, ฉบับที่ 3, น. 895–907, พ.ค. 2021.