[1]
วาทโกวิโท พ., วชิรปญฺโญ พ., และ วัฒนะประดิษฐ์ ข., “การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำท้องถิ่น ในการเป็นวิศวกรสันติภาพเพื่อสร้างสันติสุขในชุมชน”, JMPS, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 458–466, เม.ย. 2021.