[1]
ไพเพอร์ จ. ., ปัญญาดี เ. ., ยศสุข ป. ., และ แก้วทิพย์ ส. ., “การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 5, น. 1942–1955, ส.ค. 2022.