[1]
มงคลพาณิชย์ ป. และ จูงพันธ์ ช., “วิเคราะห์แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของไทย ในระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) – 12 (พ.ศ.2560-2564)”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 5, น. 1909–1925, ส.ค. 2022.