[1]
พีรพัชระ จ., ยังวรวิเชียร พ., ประจักษ์จิตร ช., และ สุวรรณรักษ์ จ., “แนวทางการจัดอบรมวิชาชีพด้านอาหาร สำหรับผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือจังหวัดเพชรบุรี”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 538–552, เม.ย. 2022.