[1]
จันทร์ภูชงค์ ส. และ จิตตลดากร ส., “ความยั่งยืนทางการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 3, น. 1203–1216, พ.ค. 2022.