[1]
โสสุทธิ์ เ. ., วิจักขณาลัญฉ์ ส., และ เนืองเฉลิม ป., “ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาชีพครู”, JMPS, ปี 9, ฉบับที่ 7, น. 2877–2892, พ.ย. 2021.