[1]
กันบุรมย์ จ. และ จิตตรุทธะ ช., “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: จังหวัดนครราชสีมา ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์”, JMPS, ปี 10, ฉบับที่ 3, น. 1062–1078, พ.ค. 2022.