[1]
ศรีชัยวงค์ ป., “วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในยุคศตวรรษที่ 21: มองผ่านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”, JMPS, ปี 9, ฉบับที่ 6, น. 2679–2689, ส.ค. 2021.