[1]
สารบรรณ ส., วิสุทฺธิญาณเมธี พ. ., พุดชู ส., อินปิง น. ., และ คำแก้ว ส., “กระบวนการทางสังคมเชิงพุทธกับการป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น จังหวัดพะเยา”, JMPS, ปี 9, ฉบับที่ 6, น. 2484–2503, ต.ค. 2021.