[1]
สาระวงศ์ ป., มะเสนะ ช., และ ภูมิชัย ว., “รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ในสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล”, JMPS, ปี 9, ฉบับที่ 7, น. 2849–2863, ธ.ค. 2021.