[1]
รักษาโฉม . แ. ., “ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องจิตในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท”, JMPS, ปี 8, ฉบับที่ 4, น. 1230–1242, ส.ค. 2020.