[1]
การุณ ว., มะเสนะ ช., และ โพธิ์กลิ่น ส., “รูปแบบการบริหารการศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด”, JMPS, ปี 9, ฉบับที่ 5, น. 1940–1951, ส.ค. 2021.