[1]
วุฑฺฒิวํโส พ. . . และ วัฒนะประดิษฐ์ ข. ., “ความดีสากล 5 ประการ: หลักการต้านภัยโควิด-19ของพระธรรมกาย”, JMPS, ปี 8, ฉบับที่ sup, น. 371–385, พ.ค. 2020.