[1]
พรหมพินิจ โ., วัฒนะประดิษฐ์ ข. ., และ ธมฺมหาโส พ., “กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะด้านความปลอดภัยของ นักบินอากาศยานเบาพิเศษร่มบิน ตามหลักพุทธสันติวิธี”, JMPS, ปี 8, ฉบับที่ sup, น. 213–225, มิ.ย. 2020.