[1]
กุลสุทธิ์ก., เชาวนปรีชาข., วุฒิสิวะชาติกุลจ., และ โอวาทนุพัฒน์ณ., “การพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยเพื่อสังคมในอนาคตผ่าน กระบวนการค่ายภาษาอังกฤษ*”, JMPS, ปี 7, ฉบับที่ 4, น. 951-967, ส.ค. 2019.