[1]
ทีปงฺกโร พ., วัฒนะประดิษฐ์ ข. ., และ บรรณรุจิ บ., “รูปแบบการสืบสานวิถีแห่งศรัทธาที่มั่นคงของ ชาวพุทธในสหภาพเมียนมา”, JMPS, ปี 7, ฉบับที่ 4, น. 1098–1111, ส.ค. 2019.