[1]
กุลพงษ์วาณิชย์ อ., วัฒนะประดิษฐ์ ข. ., และ บรรณรุจิ บ., “สันตินวัตกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการส่งเสริม องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)”, JMPS, ปี 7, ฉบับที่ 5, น. 1269–1282, ส.ค. 2019.