[1]
สํวโรพ., ศิริวรรณอ., และ ฐิตวฑฺฒโนพ., “กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งตามหลักพุทธบริหาร การศึกษาสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา”, JMPS, ปี 7, ฉบับที่ 4, น. 1073-1083, ส.ค. 2019.