[1]
พระครูสุตรัตโนภาส, ศรีวิชัยส., และ ฐิตวฑฺฒโนพ., “รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานอุดมศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, JMPS, ปี 7, ฉบับที่ 4, น. 1036-1047, ส.ค. 2019.