จิวตระกูล เทพสุดา, อินทรกำแหง อังศินันท์, และ ประเสริฐสิน อัศรา. 2022. “บริบท ปัญหาและแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยชุมชน”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (5):2229-46. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/261701.