อายุมั่น พระมหาบวรวิทย์, และ ฉัตรแก้ว พระมหากีรติ. 2022. “สถาปัตยกรรมวัดพม่า: ประวัติศาสตร์ คุณค่า และการประกอบสร้างทางวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (5):2157-71. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/260762.