พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, และ เฟื่องฟูลอย เพ็ญพรรณ. 2022. “การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (2):596-610. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/259307.