พระเทพปริยัติเมธี. 2022. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเชิงพุทธบูรณาการ เพื่อความพอเพียงบนพื้นฐานการขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (2):611-24. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/259223.