อ่องฬะ โอฬาร. 2022. “กระบวนการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการขับเคลื่อน แผนการจัดการป่าชุมชนภายใต้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (2):763-76. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/258802.