พิศุทธิสุวรรณ ภควรรณพร, และ ประเทืองรัตนา ชลัท. 2022. “ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนภายในสถานศึกษา”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (2):580-95. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/258743.