ถง โล่, และ รัตนชัยวงศ์ ณฐภรณ์. 2022. “กลยุทธ์การสืบสานละครเพลงไฉ่เตี้ยวกวางสีในโรงเรียน จากมุมมองพฤติกรรมการเรียนรู้ของชาวบ้าน”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (3):1372-89. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/258651.