วุฑฺฒิกโร พระมหาสมบูรณ์, และ ขาวเงิน กรรณิการ์. 2022. “การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้มรดกโลก ทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (1):407-21. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/256876.