อัจฉรานุวัฒน์ ณรงค์ศักดิ์, และ พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์. 2022. “ผู้ไกล่เกลี่ยวิชาอาชีพกับทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (2):886-97. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/256352.