จิรกิจนิมิตร ณัฐนนท์. 2022. “การปกครองของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเมี่ยนผ่านองค์มติ ความเชื่อ สังคม วัฒนธรรม”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (2):858-70. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/255937.