เดชะองอาจ นงนภัส, และ วชิรปญฺโญ พระครูปลัดอดิศักดิ์. 2021. “กระบวนการเผาศพเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยปัจจุบัน ตามหลักพุทธสันติวิธี กรณีศึกษาวัดบริบูรณ์ ชุมชนบ้านขี้เหล็กใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 9 (7):2734-46. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/255755.