ทองสว่าง พระมหาบันทอน, มะเสนะ ชวนคิด, และ ขันธะรี นเรศ. 2021. “รูปแบบการจัดการความรู้ของผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 9 (7):3096-3108. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/255625.