ปุญฺญชาโต พระภควิชญ์, และ วาทโกวิโท พระปราโมทย์. 2022. “คุณค่าและความสำคัญของบทบาทบวรต่อการพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน: ศึกษากรณี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (2):652-64. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/255441.