หลินภู มนตรี, พระใหญ่ นฤมล, ประเสริฐสิน อัจศรา, และ จินงี่ ประทีป. 2022. “รูปแบบการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (2):693-705. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/255219.