องคสิงห์ หรรษา, มิตรานันท์ ชนิดา, และ วิบูลพัฒนะวงศ์ กนกพร. 2021. “การศึกษาสภาพความต้องการจำเป็นต่อแนวทางการสนับสนุน พฤติกรรมเชิงบวกสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมในโรงเรียนเรียนร่วม”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (2):802-16. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/255122.