ยุกตานนท์ ธัศฐ์ชาพัฒน์. 2022. “การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน แบบออนไลน์ภายใต้สถานการการแพร่ของเชื้อไวรัส COVID-19”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (2):509-22. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/255100.