ชวนนิยมตระกูล อรทัย, วัฒนะรัตน์ ประพิมพ์พงศ์, และ วิบูลพัฒนะวงศ์ กนกพร. 2021. “แนวทางพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 9 (6):2453-68. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/254589.